Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

รายวิชาที่มีอยู่

  • 1087205 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลแบบจำลองฐานข้อมูลและแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตารางคีย์ กฎบูรณภาพพจนานุกรมข้อมูลรูปแบบและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลฟังก์ชันการขึ้นตรงต่อกันในรูปแบบต่างๆการทำให้อยู่ในรูปปกติแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ระบบจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลและการเก็บข้อมูลโดยใช้ภาษาโครงสร้างสำหรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล (เอสคิวแอล) วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น
  • การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ (Graphic Design in Business) รหัส 1089013 ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ทั้งหมด 8 บทเรียน แต่ละบทเรียนนั้นได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในทฤษฏี เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกในงานธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการนํางานกราฟิกมาใช้ในงานธุรกิจเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รายละเอียดรายวิชา 1087401 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer Project) เป็นเอกสารประกอบรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกทักษะการทำงานการสร้างโครงงานทางธุรกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในงานทางธุรกิจ และเป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ เอกสารเล่มนี้ใช้ประกอบในรายวิชาการโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ส่วนประกอบของรายวิชา โดยให้มีความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินการทำโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้สามารถประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนำไปประกอบอาชีพ และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
  • รายละเอียดรายวิชา 1087204 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ (Data Processing and Analysis in Business Research) เป็นเอกสารประกอบรายวิชา การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐาน และระดับนัยสำคัญทางสถิติและการจัดการทำรายงานการวิจัยทางธุรกิจ
    เอกสารเล่มนี้ใช้ประกอบในรายวิชาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ส่วนประกอบของรายวิชา โดยให้มีความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ให้สามารถประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนำไปประกอบอาชีพ และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
  • รายละเอียดรายวิชา 1087302 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารประกอบรายวิชา การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกทักษะการประกอบอาชีพตามแนวคิดและหลักการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ แบบจำลอง โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การวางแผนทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resources Planning) โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (Logistic and Supply Chain) การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ระบบการทำธุรกรรมแบบน่าเชื่อถือ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Model B2B, B2C, C2C) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Marketing) การค้าผ่านโมบาย (Mobile Commerce) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ความปลอดภัยธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษา
  • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี แถวลำดับ การเรียกซ้ำ รายการโยง สแตก แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงลำดับข้อมูลการค้นหาข้อมูล

เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31